Best of 2007

Tôi đã rất vinh dự được yêu cầu tham gia cuộc thăm dò của các nhà phê bình trong tuần lễ truyện tranh thường xuyên của nhà xuất bản lần …