Kỷ niệm ngày kỷ niệm của Harvey Milk, cái chết với các bài hát cover!

Bạn có thực sự muốn làm tổn thương tôi bằng thuyền say rượu
Suy nghĩ về bạn- Frank Ocean (Cover)- S.A.R.G. bởi S.A.R.G.
Benny and the Jets – Bìa của Janiene Bishop bao gồm Elton John
Nước chạy và vì vậy nên bạn, JJCS Album Two của Jim Jones Catering Service

Leave a Reply

Your email address will not be published.